Articles Posted in the " เจาะลึกทฤษฎีบริหารธุรกิจ " Category
  • ตอนที่ 09 การจัดจำหน่าย

    ตอนที่ 09 การจัดจำหน่าย

      ผศ.สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เจาะลึกทฤษฎีบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2550-1


  • ตอนที่ 08 การกำหนดราคา

    ตอนที่ 08 การกำหนดราคา

      ผศ.สุทธยา สมสุข คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา เจาะลึกทฤษฎีบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2550-1