Articles Posted in the " สร้างสรรค์งานผ้า 3 " Category

 • ตอนที่ 11 กระเป๋าสะพาย

  ตอนที่ 11 กระเป๋าสะพาย

  อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1


 • ตอนที่ 10 กระเป๋าบอลลูน

  ตอนที่ 10 กระเป๋าบอลลูน

  อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1


 • ตอนที่ 9 กระเป๋า 24 ชิ้น

  ตอนที่ 9 กระเป๋า 24 ชิ้น

  อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1


 • ตอนที่ 8 เทคนิคบาติก 3

  ตอนที่ 8 เทคนิคบาติก 3

  อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1


 • ตอนที่ 7 เทคนิคบาติก 2

  ตอนที่ 7 เทคนิคบาติก 2

  อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1