• ตอนที่ 12 ไขมันและน้ำมัน

    ตอนที่ 12 ไขมันและน้ำมัน

    อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วิชา หลักการประกอบอาหาร ประจำปีการศึกษา 2553 – 1