ตอนที่ 15 น้ำกับการประกอบอาหารและโภชนาการ

อ.วไลภรณ์ สุทธา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา หลักการประกอบอาหารและโภชนาการ 2 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1