ตอนที่ 13 สร้างสรรค์กระดาษ 3 มิติ 4

อ.ทินวงศ์ รักอิสสระกุลและคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การสร้างสรรค์งานออกแบบจากกระดาษ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2