ตอนที่ 11 การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย แบบที่ 6

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การแปรรูปผลิตภัณ์จากผ้าเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2