ตอนที่ 13 การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า แบบที่ 1

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การแปรรูปผลิตภัณ์จากผ้าเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2