ตอนที่ 14 การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า แบบที่ 2

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การแปรรูปผลิตภัณ์จากผ้าเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2