ตอนที่ 15 การผลิตผลิตภัณฑ์กระเป๋า แบบที่ 3

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การแปรรูปผลิตภัณ์จากผ้าเหลือใช้ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2