ตอนที่ 15 การสื่อสาร เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต (1)

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร­์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2