ตอนที่ 16 การสื่อสาร เครือข่าย และอินเตอร์เน็ต (2)

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร­์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2