ตอนที่ 17 การเปรียบเทียบคอมพิวเตอร์แบบต่าง ๆ

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สถาปัตยกรรมและการจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร­์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 2