ตอนที่ 06 ดอกสุพรรณิการ์จากฟักทอง

 

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปะการแกะสลักผลไม้ และสบู่ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2