ตอนที่ 06 ข้าวห่อสาหร่าย

ผศ.อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา อาหารจานด่าวนเพื่อสุขภาพ 6 ประจำปีการศึกษา 2552 – 2