ตอนที่ 13 การสร้างแบบตัดเสื้อกั๊กแบบชายโค้งและชายเหลี่ยม

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1