ตอนที่ 14 การสร้างแบบตัดเสื้อกั๊กแบบสาบป้ายซ้อนชายเหลี่ยม

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา แบบตัดเสื้อชาย ประจำปีการศึกษา 2554 – 1