ตอนที่ 05 การใช้แป้นเท้าเหยียบจักรอุตสาหกรรม

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา จักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี ประจำปีการศึกษา 2554 – 1