ตอนที่ 07 การฝึกเย็บจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา จักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี ประจำปีการศึกษา 2554 – 1