ตอนที่ 08 การบำรุงรักษาจักรเย็บผ้าจักรอุตสาหกรรมเข็มเดี่ยว

ผศ.ศรัทธา แข่งเพ็ญแข คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา จักรอุตสาหกรรมใช้ง่าย รายได้ดี ประจำปีการศึกษา 2554 – 1