ตอนที่ 06 องค์ความรู้และเหตุผลด้วยการแทนองค์ความรู้

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2554 – 2