ตอนที่ 08 องค์ความรู้และเหตุผลด้วยความไม่แน่นอน

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2554 – 2