ตอนที่ 09 องค์ความรู้และเหตุผลด้วยระบบผู้เชี่ยวชาญ

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2554 – 2