ตอนที่ 10 องค์ความรู้และเหตุผลด้วยการให้เหตุผล : กรณีศึกษา

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ปัญญาประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2554 – 2