ตอนที่ 13 ระด้บความเข้มข้นของน้ำปูนใสและปริมาณของสารให้ความหวาน

ผศ.จุฑา พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1