ตอนที่ 14 การพัฒนาเทคนิคการทำผ้าบาติกและการผลิกกระดาษจากฟางข้าว

ผศ.จุฑา พีรพัชระและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1