• Home »
  • ปีการศึกษา 2552/2 »
  • ตอนที่ 15 การออกแบบเครื่องวัดและกระแสน้ำและการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

ตอนที่ 15 การออกแบบเครื่องวัดและกระแสน้ำและการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน

ผศ.จุฑา พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ 5 ประจำปีการศึกษา 2552 – 1