ตอนที่ 05 การทำแบบเสื้อแม่แบบ

 

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การทำแบบตัดบนหุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1