ตอนที่ 08 การทำแบบชุดโอกาสพิเศษ 2

 

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การทำแบบตัดบนหุ่น 1 ประจำปีการศึกษา 2550-1