ตอนที่ 7 ดอกเหลืองจันทรบูรจากฟักทอง

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ 5 ประจำปีการศึกษา 2553 – 1