ตอนที่ 13 ระด้บความเข้มข้นของน้ำปูนใสและปริมาณของสารให้ความหวาน

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 1