ตอนที่ 14 การพัฒนาเทคนิคการทำผ้าบาติกและการผลิกกระดาษจากฟางข้าว

ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระแลคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ราชมงคลพระนครกับงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2552 – 1