ตอนที่ 11 ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม (1)


อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า ประจำปีการศึกษา 2553 – 1