ตอนที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม (2)


อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า ประจำปีการศึกษา 2553 – 1