ตอนที่ 16 ถุงมือจับของร้อน


อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า ประจำปีการศึกษา 2553 – 1