ตอนที่ 13 เทคนิคผ้าบาติก (2)

อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า2 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2