ตอนที่ 14 เทคนิคผ้าบาติก (3)

อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า2 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2