ตอนที่ 15 รองเท้าภายในบ้าน

อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า2 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2