ตอนที่ 17 ปกสมุดโน้ต

อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า2 ประจำปีการศึกษา 2553 – 2