ตอนที่ 13 บอร์ดทบทวนความจำ


อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1