ตอนที่ 16 ลิ้นชัก


อ. อัชชา ศิริพันธุ์ และคณะ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา สร้างสรรค์งานผ้า3 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1