ตอนที่ 16 Writing Sentences with Adjective Clauses and Paragraph 2

อ.ทัศณีย์ ทัศระเบียบ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การเขียนภาษาอังกฤษ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1