ตอนที่ 13 การทำแบบแขนเสื้อแขนสั้น

อ.กัญญุมา ญาณวิโรจน์ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การทำแบบตัด 1 ประจำปีการศึกษา 2554 – 2