ตอนที่ 12 การจัดดอกไม้ตั้งโต๊ะอาหาร

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1