ตอนที่ 14 การจัดดอกไม้ กระเช้าผลไม้และดอกไม้

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้ ประจำปีการศึกษา 2553 – 1