ตอนที่ 9 ดอกกล้วยไม้จากฟักทอง

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ 6 ประจำปีการศึกษา 2554 – 1