ตอนที่ 14 การจัดช่อดอกไม้ประดิษฐ์ติดเสื้อ

อ.อารยะ ไทยเที่ยง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา การจัดดอกไม้เพื่อการค้า ประจำปีการศึกษา 2554 – 2