ตอนที่ 5 ดอกกุหลาบประดิษฐ์จากแครอท

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1