ตอนที่ 6 ดอกยี่โถปีนังจากมันแกว

ผศ. อภิญญา มานะโรจน์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ศิลปการแกะสลักผัก ผลไม้ สบู่ 7 ประจำปีการศึกษา 2555 – 1