ตอนที่ 4 งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ (4)

ดร.สุรเชษฐ เดชฟุ้ง สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ก้าวไกลกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.พระนคร ประจำปีการศึกษา 2555 – 1