ตอนที่ 13 การประเมินผลการทำงาน

อ.ขนิษฐา ดีสุบิน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิชา ระบบปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2553 – 2